Pàgines: 12 3456
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit Edicte d'exposició al públic de la llicència ambiental de l'emprea OREXPORT SL LLAA-2011-7 SERVEIS
En tràmit Exposició al públic del projecte per a la rehabilitació i reforma d'un edifici unifamiliar aïllat "Cal Pardalet" del terme municipal d'Aguíló. 26-2011 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRES: ADJUDICACIÓ de l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell". 2011-07 OBRES
En tràmit Obertura del sobre "A" en sessió no pública de l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell". 2011/07 OBRES
En tràmit Edicte d'exposició públic de la llicència ambiental de l'empResa AUTOFLOT SLU LLAA-2010-21 SERVEIS
En tràmit Plec de clàusules administratives particulars i anunci corresponent a l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell". 2011-07 OBRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació de les NSP de SCQ per regular la distància mínima a nuclis urbans per a la instal·lació d'elements de producció d'energia. 2011-03 ALTRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de SCQ. C/ Lluís Companys, Crta. Igualada i domini públic hidràulic. 2011-04 ALTRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de SCQ. Zona 3. Edificacions entre mitgeres. 2011-05 ALTRES
En termini Presentació d'un projecte per a la instal·lació d'un aerogenerador elèctric al polígon 9 parcel·la 44 de Sta. Coloma de Queralt, per PLASFI SA. 68/2010 OBRES
Pàgines: 12 3456