Aprovació del plec de clàusules i licitació pública de l'obra: "Pavimentació i adequació de la plaça del Pati del Castell" subvencionada pel Fons Estatal 2010

En tràmit Núm. Expedient: 2010-07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Data límit de presentació: Tretze dies naturals (13), comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i/o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTS

PLEC DE CLÀUSULES 17/03/2010 14:26:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant