Exposició al públic del projecte per a la rehabilitació i reforma d'un edifici unifamiliar aïllat "Cal Pardalet" del terme municipal d'Aguíló.

En tràmit Núm. Expedient: 26-2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS

Edicte 19/05/2011 11:03:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant