Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI D'EXPLOTACIÓ , CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALCOVER

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1257/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de desembre de 2016


Obertura de pliques: Dimecres 15 de febrer de 2016 a les 9.45 h. es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor. Tot seguit obertura del sobre C.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 3 de març de 2017

Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

Import: 464.008,61 €, exclòs IVA (contracte 3 anys)

OBSERVACIONS:

Visita a les depuradores del municipi: 9 de novembre de 2016
Hora: 10.00 h
Lloc: Depuradora del Polígon Industrial, al c. LLevant, 41.
DOCUMENTS

PPTP_SISTEMA_SANEJAMENT_ALCOVER 11/10/2016 13:00:23 *


PCAP_Sistema_Sanejament_Alcover 11/10/2016 13:00:32 *


Millores_concurs_Edars 24/11/2016 21:51:33 *

Valoració_documentació_tècnica 20/02/2017 12:15:59 *

Oferta_econòmica_empreses 24/02/2017 09:08:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant