Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 399/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 23 de juny de 2017


Obtenció documentació tècnica:
El Projecte d'obres del Centre de Dia per a Gent Gran es pot consultar/descarregar des del següent enllaç:

https://www.dropbox.com/sh/z78qk4w7a6vf0qf/AABKFzBzD2MvkXtV_KAPs7KFa?dl=0

Data límit de presentació: 26 dies a comptar des de l’endemà de l’última publicació en el BOP de la província o en el perfil del contractant del web municipal. Aquest termini finalitzarà a les 14.00 h.

Publicació BOP: núm. 95 de 18/05/2017

ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRE B (Proposició econòmica i documentació tècnica): 30 de juny de 2017 a les 12.00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
DOCUMENTS


Anunci_Mesa_contractació 16/06/2017 11:24:22 *


Anunci_adjudicació_obra 18/09/2017 11:53:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant