Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLECS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, PER A L’EXPLOTACIÓ PER A ÚS TURÍSTIC DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE TREN DE BENIFALLET

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 6/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de gener de 2010


Termini per presentar ofertes: del 4 al 21 de gener de 2010, sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions als plecs, la qual cosa es comunicarà a través del perfil del contractant www.baixebre.cat
 
EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLECS: TERMINI D'AL.LEGACIONS FINS EL 2 DE GENER DE 2010
 
ELS INTERESSATS PODEN RECOLLIR ELS PLÀNOLS A LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES INCLOU LA CORRECCIÓ D'ERRADA DEL TERMINI DE CONCESSIÓ: 9 anys
FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS NO SE'N HAN PRODUÏT PER LA QUAL COSA ELS PLECS ESDEVENEN DEFINITIUS I S'INICIA EL CÒMPUT PER PRESENTAR OFERTES FINS EL DIA 21 DE GENER DE 2010
DOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 04/12/2009 12:03:56 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 26/11/2009 12:52:45 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant