Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

GESTIO DEL SERVEI PUBLIC DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de setembre de 2010


Obertura de pliques: 21 de setembre de 2010, a les 12.30 hores

Obtenció documentació tècnica:

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DEL PLEC DE BASES D'EXPLOTACIÓ: 20 dies hàbils des de la darrera publicació de l'anunci al DOGC o al BOPT. Si no es presenten al.legacions els documents esdevindran definitius i s'iniciarà el termini per a la prestació d'ofertes que finalitzarà el dia 10 de setembre de 2010, a les 15.00 hores.

DATA LIMIT PER AL.LEGACIONS ALS PLECS: 18 d'agost de 2010

 

ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DELS SOBRE 2 I 3

 

DATA: dimarts dia 21 de setembre de 2010

 

HORA: 12.30

 

LLOC: Sala de plens del Consell Comarcal del Baix Ebre

 

 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL SUSPESA PER PRESENTACIÓ DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

CONTRACTE ADJUDICAT DEFINITIVAMENT PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2010. Document 4

 

 

 

DOCUMENTS

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES 20/07/2010 16:36:53 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 20/07/2010 16:37:05 *

PLEC DE BASES D'EXPLOTACIÓ 20/07/2010 16:37:36 *


CONSULTES I DOCUMENTACIÓ 23/07/2010 13:43:58 *

ANUNCI DE LICITACIO AL DOGC 26/07/2010 11:05:50 *


DADES DISSENY EDAR BAIX EBRE 31/08/2010 09:50:13 *

DADES EMISSARIS 31/08/2010 09:50:18 *

INVENTARI EDAR AMETLLA 31/08/2010 09:50:24 *

INVENTARI EDAR AMPOLLA 31/08/2010 09:50:28 *

INVENTARI EDAR CAMARLES 31/08/2010 09:50:31 *

INVENTARI EDAR DELTEBRE 31/08/2010 09:50:34 *

INVENTARI EDAR MARINA SANT JORDI 31/08/2010 09:50:38 *

INVENTARI EDAR EL PERELLO 31/08/2010 09:50:41 *

INVENTARI EDAR TORTOSA-ROQUETES 31/08/2010 09:50:44 *ACLARIMENT ANNEX 6 01/09/2010 14:39:27 *


OBERTURA D'OFERTES 16/09/2010 10:31:04 *

RESULTAT OBERTURA OFERTES 23/09/2010 10:14:42 *

RESUM OFERTES 20/10/2010 11:00:46 *

ACORD D'ADJUDICACIO PROVISIONAL 24/11/2010 13:50:37 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant