Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

ARRENDAMENT TERRENYS SANT ONOFRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 de juliol de 2013


Obtenció documentació tècnica:
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 17 de maig de 2013, ha aprovat el plec que clàusules que han de regir el contracte d’arrendament dels terrenys ubicats al terme municipal de Tortosa, partida general de Campredó i particular de Sant Onofre, coneguda com Rocacorba S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions que es considerin oportunes, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació. Per raó de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre de data 17 de maig de 2013, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del concurs, per a l’arrendament dels terrenys ubicats al terme municipal de Tortosa, partida general de Campredó i particular de Sant Onofre, coneguda com Rocacorba

DOCUMENTS

PLEC ARRENDAMENT 30/05/2013 12:15:13 *

ANUNCI DOGC 05/06/2013 10:44:57 *

ACORD ADJUDICACIÓ 18/12/2013 12:50:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant