Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de juny de 2013


Obtenció documentació tècnica:
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 8 de maig de 2013, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de la gestió del servei de transport escolar a la comarca del baix Ebre, cursos 2013-2014 i 2014-2015, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació.

DATA I HORA LÍMIT PER PRESENTAR OFERTES: dia 25 de juny de 2013, a les 14.00 hores DATA I HORA DE SESSIÓ PÚBLICA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns, dia 8 de juliol, a les 12.00 hores Atès que s’ha presentat un recurs especial de matèria de contractació , es prega a les empreses licitadores que assisteixin a l’acte d’obertura. ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3 DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (acord de la Mesa de contractació i empreses licitadores) A L’INICI DE L’ACTE ES FARÀ PÚBLICA LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE 2 CORRESPONENT ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA DATA: dimarts, dia 16 de juliol de 2013 HORA: 12.00 hores LLOC: Sala Josep Costa. Seu del Consell Comarcal PROCEDIMENT ANUL·LAT PER L'ÒRGAN ADMINISTRATIU DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS CONTRACTUALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 30/05/2013 11:05:24 *

MODEL 3 31/05/2013 15:02:10 *

CORRECCIO ERRADES 31/05/2013 15:02:12 *

ANUNCI DOGC 04/06/2013 12:00:49 *

COMPOSICIO MESA DE CONTRACTACIÓ 21/06/2013 14:53:41 *

ACTE PUBLIC OBERTURA 03/07/2013 13:24:06 *

OBERTURA 2 12/07/2013 13:37:10 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant