Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ESCOLA REMOLINS DE TORTOSA. CURS 2013-2014

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 8 de maig de 2013, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei de menjador escolar de l’Escola Remolins de Tortosa, curs 2013-2014, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació. DATA LÍMIT PER PRESENTAR OFERTES: 3 de juliol de 2012, a les 14.00 hores

Atès que no s'ha presentat cap empresa a licitació, el procediment s'ha declarat DESERT
DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 10/06/2013 12:45:33 *

ANUNCI DOGC 07/06/2013 10:57:16 *

DADES PERSONAL 10/06/2013 12:45:36 *

VISITA AL CENTRE 20/06/2013 10:11:37 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant