Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURSOS 2013-2014 I 2014-2015

En tràmit Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 d'octubre de 2013


Obtenció documentació tècnica:
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 19 de juliol de 2013, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre, cursos 2013-2014 i 2014-2015, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada. S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació.

PLEC RECORREGUT DAVANT L'ÒRGAN ADMINISTRATIU DE RECURSOS CONTRACTUALS DE CATALUNYA. PENDENT DE RESOLUCIÓ DATA OBERTURA OFERTES: dilluns, 4 de novembre de 2013 - 11.00 hores, Sala Josep Costa ANUL•LACIÓ DE L’ACTE PÚBLIC DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR DEL BAIX EBRE Atès que s’ha rebut de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya la resolució de la impugnació dels plecs de clàusules administratives que regeixen el procediment per l’adjudicació del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre, es procedeix a anul•lar la convocatòria de sessió pública de la MESA DE CONTRACTACIÓ. L’òrgan de contractació resoldrà respecte la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya i decidirà al respecte .
DOCUMENTS


ESMENA ERRADA EN EL PLEC 02/08/2013 14:00:23 *ANUNCI DOGC MODIFICACIÓ PLEC 27/09/2013 12:42:25 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant