Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

MENJADOR ESCOLA REMOLINS: SERVEI D'ELABORACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE MENUS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 19 de juliol de 2013, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei d’elaboració i subministrament de menús del menjador escolar de l’Escola Remolins de Tortosa, curs 2013-2014, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació.

DOCUMENTS


ACORD ADJUDICACIÓ 27/09/2013 12:46:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant