Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI PER A LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE MUSEITZACIO DEL CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de desembre de 2013


Obertura de pliques: SOBRE 3: Canvi de data a dilluns dia 27 de gener de 2014, a les 14.00

Obtenció documentació tècnica:
Aquesta actuació està cofinançada pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament sostenible local i urbà). EXPOSICIÓ PUBLICA DELS PLECS: La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 6 de novembre de 2013, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei “Redacció del projecte de museïtzació del Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre” , mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. S’exposa a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT (ambdós de data 26-11-2013) a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant de la SEU ELECTRÒNICA del web www.baixebre.cat Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació.

Visita tècnica explicativa per conèixer l’espai i les actuacions a realitzar. Data: dijous, dia 12 de desembre de 2013 Hora: 13.00 hores Adreça: Carrer Estació, 53 – 43580 DELTEBRE
DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIO DOGC 27/11/2013 10:22:56 *

PLECS DE CLÀUSULES 27/11/2013 10:22:59 *


VISITA A LES INSTAL.LACIONS 10/12/2013 12:35:51 *

CALENDARI MESA DE CONTRACTACIO 20/12/2013 14:17:18 *

CANVI DATA OBERTURA SOBRE 3 17/01/2014 14:38:09 *

PUNTUACIÓ DE LES OFERTES 27/01/2014 14:41:29 *


RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ 28/02/2014 10:17:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant