Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC I SERVEI INTEGRAL DELS ENLLUMENATS PÚBLICS DELS MUNICIPIS D’ALDOVER, D’ALFARA DE CARLES, DE BENIFALLET, DE PAÜLS I DE XERTA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 d'abril de 2014


Obtenció documentació tècnica:
DADES TÈCNIQUES AUDITORIES: Per obtenir les dades tècniques de les auditories podeu copiar aquest enllaç https://www.dropbox.com/sh/34mtes6mi40pn03/0iM2Q89AC0 S'HA RECTIFICAT LA NUMERACIÓ DELS ANNEXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A LA PRESENTACIÓ DELS SOBRES. LES REFERÈNCIES DELS PLECS DE CLÀUSULES ES TROBEN RECTIFICADES EN EL QUADRE ANNEX "ESQUEMA DE CONCORDANCES"

CANVI DE DATA DE L’ACTE NÚMERO 3 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ- ACTE 3 Obertura del sobre 3 que conté els documents avaluables per criteris objectius Acte públic Lloc: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre CANVI DE DATA: 26-05-2014 14.00 hores NOVA DATA: 29-05-2014 14.00 hores
DOCUMENTS


PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 06/03/2014 10:16:34 *


ANUNCI PLECS I LICITACIO 06/03/2014 10:24:49 *

CANVI DATA ACTE OBERTURA SOBRE 3 23/05/2014 09:09:05 *

OFERTES PRESENTADES 29/05/2014 14:08:34 *
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 30/07/2014 16:22:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant