Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT ELEMENTS PER A ESPAI DE FORMACIÓ DE CUINA

En termini Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:

El gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant resolució de data 21 de juliol de 2014, en exercici de les funcions previstes per les bases d’execució del pressupost, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del per a la contractació subministrament, amb instal•lació inclosa, de l’equipament d’un centre de formació de cuina la codificació del qual és CPV 39141000-2, per al Consell Comarcal del Baix Ebre. Els plecs s’exposen a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant de la SEU ELECTRÒNICA del web www.baixebre.cat MESA DE CONTRACTACIÓ: Obertura sobre núm. 2 23.09.2014 14.00 ACTE PÚBLIC Sala Delta de l’Ebre Seu del Consell Comarcal
DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 01/08/2014 11:21:59 *

PLEC TÈCNIC 01/08/2014 11:22:01 *

PLÀNOLS D'INSTAL.LACIÓ 01/08/2014 11:22:02 *

PLÀNOLS D'UBICACIÓ 01/08/2014 11:22:04 *


MESA DE CONTRACTACIÓ 19/09/2014 11:51:51 *

OFERTES PRESENTADES 23/09/2014 16:23:04 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant