Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Ampliació del gimnàs i magatzem municipal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: C/12/226

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:
- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 15 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de l’endemà al de la recepció de la invitació de participació.

-El termini per rebre la invitació de participació finalitzarà el dia 25 de gener.--------------------- -L’obertura del sobre 2 “Proposició econòmica i documentació tècnica subjecte a Negociació”, tindrà lloc en acte públic el dimecres 27 de març de 2013 a les 17.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament. La mesa de contractació.
DOCUMENTS

01 Cert aprov. inicial licitació 21/12/2012 17:31:15 *


03 Acta obertura sobre B 09/04/2013 18:36:13 *

04 Cert JGL adjudicació 07/06/2013 19:14:56 *

05 Formalització contracte 07/06/2013 19:14:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant