Perfil de Contractant de Banyeres del Penedès

Contractació del servei de neteja de les dependències municipals

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 63/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Termini de presentació d'ofertes:
La documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins del termini que més tard finalitzi dels dos següents:
  • 52 dies naturals contats des de la data de l'anunci del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea, (DOUE)
  • 15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit anunci en el BOPT
DOCUMENTS
04. Annexos 23/02/2018 17:40:42 *

05. Anunci DOUE 21/03/2018 19:27:58 *

06. Anunci BOPT 21/03/2018 19:28:01 *

07. Acta Mesa de Contractació 30/05/2018 12:12:35 *

08. Anunci obertura sobre 2 30/05/2018 12:13:33 *


10. Anunci obertura sobre 3 05/07/2018 09:44:29 *


12. Certificat Ple 19072018 25/07/2018 09:45:42 *

13. Cerfificat JGL 23082018 30/08/2018 07:49:45 *

14. Anunci Adjudicació 30/08/2018 07:49:47 *

15. Anunci formalització 14/09/2018 07:18:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant