Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS I SERVEIS DE COMUNICACIONS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011010045

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 d'agost de 2011


Obtenció documentació tècnica:
Publicacions:
BOP Tarragona dia 21/07/2011 núm. 167
DOGC dia 22/07/2011 núm. 5926

BOP Tarragona dia 4/08/2011 núm. 179
DOGC dia 12/08/2011 núm. 5941Obertura sobres: modificades
Sobre B 7/09/2011 Col·legi d'advocats de Tarragona  (10h)
Sobre C   14/09/2011 Col·legi d'advocats de Tarragona  (10h)

Adjudicatari:

Adjudicatari: VODAFONE ESPAÑA SAU


DOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 15/07/2011 13:01:31 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 22/07/2011 13:26:18 *

EDICTE 15/07/2011 13:01:32 *

CORRECCIO D'ERRADES 02/08/2011 14:34:45 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 05/10/2011 08:46:26 *

ANUNCI FORMALITZACIO 30/11/2011 10:33:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant