Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE DOS SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE CENTRALITZAT EN ARQUITECTURA SAN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014 01 0044

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de setembre de 2015


Obtenció documentació tècnica:
ES COMUNICA QUE S'HAN MODIFICAT ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ELS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, ES REINICIA L'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS ESMENTATS PLECS ALS DIARIS OFICIALS I ES DONA NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES.

OBERTURA SOBRE B (JUDICI DE VALOR):  DIA 7/10/2015 A LES 9:30 HORES, A LA SALA DE JUNTES DE BASE (2a PLANTA) C/PERE MARTELL, 2 DE TARRAGONA.

OBERTURA SOBRE C (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA): DIA 16/10/2015 A LES 9:45 HORES A LA SALA JULIO ANTONIO DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PASSEIG SANT ANTONI, 100, DE TARRAGONA.
DOCUMENTS

EDICTE 05/08/2015 11:44:29 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 05/08/2015 12:28:39 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 16/12/2015 13:52:11 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 28/01/2016 16:33:11 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant