Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE PCs

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010117

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament



Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 22/02/2016 12:29:03 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 22/02/2016 12:29:08 *

INFORME DE VALORACIÓ 03/05/2016 14:22:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant