Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL HARDWARE PER LA VEU IP

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010076

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 29/01/2010

Data d'adjudicació definitiva: 16/02/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: IMPALA NETWORK SOLUTIONS


Import: 31.116,17

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 02/02/2010 09:44:18 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 23/02/2010 17:00:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant