Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS PER IMPRIMIR I ENSOBRAR DOCUMENTS DE NOTIFICACIO DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010010082

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 11 de gener de 2011


Obertura de pliques: 24/01/2011 SOBRE B I 2/02/2011 SOBRE C

Import: 190.000 euros

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE: DATA 05/04/2011
DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 09/12/2010 16:48:31 *

EDICTE 09/12/2010 16:48:37 *

ANNEX 1 15/12/2010 11:57:02 *

ANNEX 2 15/12/2010 11:57:09 *

ANNEX 3 15/12/2010 11:57:14 *

INFORME JUDICI DE VALOR 04/02/2011 08:19:09 *

INFORME VALORACIO ECONOMICA 24/02/2011 16:33:17 *

ANUNCI ADJUDICACIO 18/03/2011 13:27:05 *

ANUNCI FORMALITZACIO 04/05/2011 08:50:59 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant