Perfil de Contractant de BASE

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI DESTINAT A SEU CENTRAL DE BASE-GESTIO D'INGRESSOS

Suspesa Núm. Expedient: 2010010065

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

1.- Memòria

2.- Quadres de preus

3.- Pressupost

4.- Amidaments

5.- Justificació de preus

6.- Plec tècnic

7.- Plànols

8.- Model pressupost

9.- Estudi seguretat i Salut

Import: 6606213,63 EUROS

CANVI LLOC OBERTURA SOBRE B: Oficina multes trànsit a Tarragona a la Rambla del President Francesc Macià 8. 10h del 22/2/2011.
DOCUMENTS

EDICTE 24/12/2010 12:22:36 *

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 24/12/2010 12:22:43 *

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 24/12/2010 12:22:50 *

ANNEXOS 24/12/2010 12:23:02 *

SEPARATA 24/12/2010 12:23:11 *

CONTROL DE QUALITAT 24/12/2010 12:23:24 *

PLA DE TREBALL 25/01/2011 14:19:37 *

RELACIO D'EMPRESES ADMESES 24/02/2011 16:38:26 *


OFERTA ECONOMICA 24/03/2011 09:36:42 *

RESUM PUNTUACIONS 04/04/2011 14:00:11 *

ANUNCI DE SUSPENSIO 05/07/2011 11:36:47 *

ANUNCI RENUNCIA 11/01/2012 08:19:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant