Perfil de Contractant de Bellvei

PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE "NOUS REDUCTORS DE VELOCITAT A BARONIA"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 603_2011_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de desembre de 2012


Obertura de pliques: 20/12/2012

Obtenció documentació tècnica:

En licitació per procediment negociat sense publicitat.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/12/2012

Adjudicatari:

Adjudicatari: ESTUALBA SL


Import: 44.793,11 €

DOCUMENTS

plec clausules aprovacio inicial 29/03/2012 10:02:58 *

edicte informació publica 29/03/2012 10:03:00 *

aprovacio definitiva 09/08/2012 12:05:48 *


PLEC DE CLÀUSULES 30/11/2012 09:19:18 *

PROJECTE TÈCNIC 30/11/2012 09:51:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant