Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL MAR I CARRER SANT JOAN PER PROCEDIMENT OBERT. CODI 21/17-CNT OBRES
En termini SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI DE LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT CODI 20/17- CNT SERVEIS
En termini APROV EXPTE CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES GENERALS AJUNTAMENT I LICITACIÓ 19/17-CNT-ASSEGURANCES GENERALS SERVEIS
En termini APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS POSTALS PER PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LA LICITACIÓ 17/17-CNT SERVEIS
En termini CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN BAR AL CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 18/17- CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES EN EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES, FASE I, III i V DE CALAFELL 15/17-CNT OBRES
En termini CONTRACTACIÓ DEL XXÈ MERCAT MEDIEVAL CALAPHEL 2017 CODI 16/17-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ AUTORITZACIONS GUINGUETES DESERTES GU-12 I GU-13 PLATJA DE CALAFELL 14-2017-CNT SERVEIS
En termini ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT A LES TASQUES D'OBERTURA I TANCAMENT DELS ESPAIS, SERVEI D'ACOLLIDA I INFORMACIÓ DEL CENTRE CÍVIC DEL CINEMA IRIS (LOT1) I DE LA BIBLIOTECA MUNICPAL (LOT2) 13/2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT PER A LES TASQUES AMPLIACIÓ DEL SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE CALAFELL 011/2017-CNT SERVEIS
Pàgines: 12345678910...