Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament ASSEGURANCES GENERALS AJUNTAMENT-LOT 1,5,6 I 4. [+] SERVEIS
En tràmit LICITACIÓ PROC OBERT CONTRACTE SERVEIS PREVENCIÓ DE RISCOS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT 24_2017_CNT SERVEIS
En termini LICITACIÓ OBRES FASE I MILLORA PISTA ESPORTIVA EL CASTELL I PL TERROSSETS 23_2017/CNT OBRES
En tràmit LICITACIÓ REDACCIÓ PROJECTE I POSTERIOR EXECUCIÓ D'OBRA MILLORA PAVELLÓ JOAN ORTOLL 22_2017/CNT OBRES
En termini APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL MAR I CARRER SANT JOAN PER PROCEDIMENT OBERT. CODI 21/17-CNT OBRES
En termini SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI DE LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT CODI 20/17- CNT SERVEIS
Suspesa APROV EXPTE CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES GENERALS AJUNTAMENT I LICITACIÓ 19/17-CNT-ASSEGURANCES GENERALS SERVEIS
En tràmit APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS POSTALS PER PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LA LICITACIÓ 17/17-CNT SERVEIS
En tràmit CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN BAR AL CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL 18/17- CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES EN EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES, FASE I, III i V DE CALAFELL 15/17-CNT OBRES
Pàgines: 12345678910...