Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 1234 5678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT ALS ELEMENTS PATRIMONIALS OBERTS AL PÚBLIC GESTIONATS PER L'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT I INICI DE LA LICITACIÓ 4/2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament HOMOLOGACIÓ DEL DISSENY I LLOGUER D'EXECUCIÓ, MANTENIMENT, MUNTATGE, DE TERRASSES PLATJA 3/2017 CNT SERVEIS
Suspesa ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA (TERRASSES DE RESTAURACIÓ A LA PLATJA DE CALAFELL) 2/2017 CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament ATORGAMENT MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D'UNA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR I GESTIÓ DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL CODI 1/17-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEI DE GESTIÓ DE NÒMINES I LA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 13/16-CNT SERVEIS
Suspesa CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS POSTALS PER PROCEDIMENT OBERT CODI 12/16-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ D'UNA TOVA, FILTRES , PREMSA EN L'EDIFICI DE DESHIDRATACIÓ DE DEPURADORA EN COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT DE RECURSOS EXTRAORDINÀRIS DE L'ACA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I URGENT 11/16-CNT SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEIS DE SUPORT INFORMÀTIC AL TIC PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT 10/16-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT INSTAL•LACIÓ BOMBA I UN VARIADOR DE FREQÜÈNCIA A L’EBAR DE CREU ROJA DE CALAFELL 9/16-CNT SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE TELEFONIA FIXA, MÒBIL DE VEU I DADES I INTERNET PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 08-16 CNT SERVEIS
Pàgines: 1234 5678910...