Perfil de Contractant de Calafell

CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02/18-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 d'abril de 2018


Obtenció documentació tècnica:
En data 21 de febrer de 2018, per resolució de la Presidència núm. 2018/07, s'ha aprovat inicialment el plec de clàsules administratives, particulars i tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de consergeria del Mercat municipal de Calafell. El plec esmetant, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a partir del dia següent al de la inserció d'aquest anunci al BOPT, tramitació ordinària, procediment obert. Entitat adjudicadora: CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS SA. Pressupost base de licitació: 112.800'00 euros sense IVA, els licitadors podran millorar-lo a la baixa. Obtenció de documentació i informació i presentació d'ofertes: CEMSSA, Dependències de l'emresa al carrer Sant Pere, 27-29, primera planta de Calafell , tel 977699009, ext. 113. Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30h excepte festius al municipi, durant el període de presentació de proposicions i al SAC de Calafell Poble (Pl. Catalunya 1), de dilluns a dijous de 8-19h, divendres i vigílies de 8 a 14.30h, i dissabtes de 9-13h. SAC de Segur de Calafell (carrer Joan Maragall, 30-32) de dilluns a divendres 8-14h. SAC Calafell Platja (carrer Sant Pere, 29) de dilluns a divendrs de 8-14h. la obertura de pliques serà comunicada als licitadors. Les despeses d'anuncis a càrrec de l'adjudicatari, màxim 1.000€. o Durant el termini de 15 dies hàbils , a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunici de convocatòria al BOPT.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12 DE SETEMBRE DE 2018

Adjudicatari: CALAFELL ACTIVA SCP J43971639

Import: 105.600€ IVA INCLÒS

TERMINI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES FINS EL DIA 3 D'ABRIL DE 2018. CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ Dilluns 14 a les 10.45h, a la Sala d'Alcaldia de l'Ajuntament de Calafell
DOCUMENTS

Publicació_BOPT 09/03/2018 08:31:48 *

PLEC-ADMINISTRATIU 09/03/2018 08:28:39 *

PLEC_TECNIC 09/03/2018 08:28:42 *

resolucio_president-designa_mesa 09/04/2018 11:16:24 *Acta 18 d'abril de 2018 22/10/2018 10:38:02 *

Acta 9 de maig de 2018 22/10/2018 10:38:08 *

Acta 14 de maig de 2018 22/10/2018 10:38:15 *

Acta 18 de maig de 2018 22/10/2018 10:38:22 *

Acta 6 de juliol de 2018 22/10/2018 10:38:26 *

Certificat adjudicació 22/10/2018 10:38:30 *

Contracte 22/10/2018 10:38:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant