Perfil de Contractant de Calafell

CONTRACTACIÓ SOTA LA MODALITAT DE RÈNTING DE 13 MÒDULS MULTISERVEI (CABIINA SANITÀRIA, DUTXA, RENTAPEUS I RECOLLIDA DE RESIDUS) PER A LES PLATGES DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CODI 12/18-CNT

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 23 d'abril de 2018


Obtenció documentació tècnica:
35 dies naturals des de l'enviament de la publicació al DOUE, avui dia 19 de març s'ha enviat al publicar i per tant el termini de presentació de propostes finalitza el proper dia 23 d'abril de 2018. ACLARIMENTS AL PLEC DE CLÀUSULES, S'ADJUNTA INFORME

Per decret d'Alcaldia núm. 2018/1170, de data 19 de març de 2018, s'ha aprovat l'expedient de contractació i aprovació inicial del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació , per procediment obert harmonitzar, sota la modalitat de rènting de 13 mòduls multiservei (cabina sanitària, dutxa i rentapeus, recollida de residus) per les platges de calafell. Durada del contracte. 48 mesos. El pressupost base de licitació ascendeix de 512.0403'36€ Iva inclòs, pels quatre anys de contracte d'arrendament ( 423.473'85€ + 88.925'51€ d'iva), amb una quota màxima mensual de 10.678'007€ iva inclòs. 2018 64.050'42 6 mesos 2019 128.100'84€ 12 mesos 2020 128.100'84€ 12 mesos 2021 128.100'84€ 12 mesos 2022 64.050'42 6 mesos Partida pressupostària D03/1730/2030000 Lloguer de maquinària instal·lació i utillatge Presnetació d'ofertes a les oficines del SAC de l'ajuntament durant el termini de 35 dies naturals posteriors a l'enviament de la publicació de l'anunci de licitació al DOUE.
DOCUMENTS

aprovacio_inicial 19/03/2018 13:26:52 *

plec Administratiu 19/03/2018 13:26:59 *

Plec tècnic 19/03/2018 13:28:38 *

anunci_DOUE 19/03/2018 13:28:42 *

declaració_responsable 23/03/2018 12:49:12 *

planell 03/04/2018 06:39:09 *

ACLARIMENTS AL PLEC 10/04/2018 08:47:09 *

CONTRACTE 22/10/2018 10:43:13 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant