Perfil de Contractant de Calafell

APROV PLEC CLAUSULES ADMVES ECONOMIQUES I TECNIQUES PROC OBERT HARMONITAT NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES DE CALAFELL

En termini Núm. Expedient: 13-2018-CNT

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2018


Obtenció documentació tècnica:
PUBLICITAT LICITACIÓ PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA- GENCAT 35 DIES NATURALS PER PRESENTAR PROPOSTES A PARTIR DE LA TRAMESA DE L'ANUNCI AL DOUE ( ENVIAT 26_3_18) ERROR PER INCORPORAR ANNEXOS PLEC TÈCNIC PERFIL GENCAT S'INCORPOREN TOT SEGUIT: annex.1 plànol delimitació platges annex.2.plànol ubicació annex.3.llistat equipaments annex.4.Personal a subrogar annex.5.doc i fotografies cedits annex.6.plànol ubicació

DOCUMENTS

annex1 05/04/2018 10:50:17 *

annex2 05/04/2018 10:50:23 *

annex 3 05/04/2018 10:50:24 *

annex 4 05/04/2018 10:50:25 *

annex 5 05/04/2018 10:50:30 *

annex 6 05/04/2018 10:50:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant