Perfil de Contractant del CC del Montsià

Subministrament de maquinari informàtic al Viver d’Empreses

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CON1/13

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 14/02/2013 14:15:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant