Perfil de Contractant del CC del Montsià

Servei públic d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de la comarca del Montsià

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SAN/1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de setembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:
La documentació tècnica que s'adjunta és: - Plec de clàusules administratives particulars (PCAP). - Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). - Visites EDARS - Memòria i plànols EDAR de Lledó. - Projecte constructiu EDAR Sant Jaume d'Enveja: - Sant Jaume 1 - Sant Jaume 2 - Sant Jaume 3.1 - Sant Jaume 3.2 - Quadres de preus oferta (Fitxa A5.1) - Resum oferta econòmica (Fitxa A5.2) La data de presentació de l'anunci al DOUE va ser el dia 23 de juliol de 2014 i la publicació va ser el dia 26 de juliol de 2014. L'acte públic d'obertura del sobre B tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2014, mentre que l'acte públic d'obertura del sobre C tindrà lloc el 17 de novembre de 2014 HI HA HAGUT UN ERROR AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. HEM MODIFICAT EL DOCUMENT. EL DIA 1 D'OCTUBRE DE 2014 ES VA CELEBRAR L'OBERTURA DEL SOBRE A. EL DILLUNS 6 D'OCTUBRE DE 2014, ESTAVA PREVISTA L'OBERTURA DEL SOBRE B, PERÒ AQUESTA NO ES PODRÀ CELEBRAR. QUAN S'ESTABLEIXI EL DIA I L'HORA ES NOTIFICARÀ A LES EMPRESES I ES PENJARÀ AL PERFIL DEL CONTRACTANT. L'acte públic de l'obertura dels sobres del sobre B presentats per les empreses admeses, tindrà lloc el dia 10 d'octubre de 2014, a les 13.30 hores, a la seu d'aquest Consell Comarcal.

L'acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d'un judici de valor i, a continuació , s'obriran els sobres C presentats per les empreses, tindrà lloc el dia 19 de novembre de 2014, a les 13.00 hores, a la seu d'aquest Consell Comarcal.
DOCUMENTSVisites EDARS 28/07/2014 13:38:34 *Memòria i plànols EDAR Lledó 28/07/2014 14:47:33 *

ACLARIMENTS 08/08/2014 13:55:16 *

ACLARIMENTS 18-08-14 18/08/2014 10:52:30 *

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ 25-08-2014 25/08/2014 08:58:09 *

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ 26-08-2014 26/08/2014 11:50:29 *

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ 02-09-2014 02/09/2014 11:17:02 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant