Perfil de Contractant del CC del Montsià

Licitació de servei de set rutes de transport escolar de la comarca del Montsià

En termini Núm. Expedient: ENS.025/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de febrer de 2016


Obtenció documentació tècnica:

Atès que s'ha tramés una modificació dels anuncis publicats al DOUE, BOE, DOGC i BOPT, el termini de presentació d'ofertes per a aquesta licitació finalitzarà 15 dies després de la darrera publicació d'aquesta modificació. 


S'han penjat dos  documents nous:
- La relació de personal susceptible de subrogació.
- Aclariments sobre la documentació a presentar en el sobre 3.
DOCUMENTS

Plec de clàusules 19/11/2015 09:48:47 *

Plec de prescripcions tècniques 19/11/2015 10:01:48 *

Annex I Ruta TALC1 19/11/2015 10:01:50 *

Annex I Ruta TSBA1 19/11/2015 10:03:57 *

Annex I Ruta TSBA2 19/11/2015 10:03:59 *

Annex I Ruta TSBA3 19/11/2015 10:04:01 *

Annex I Ruta TULL1 19/11/2015 10:04:03 *

Annex I Ruta TULL2 19/11/2015 10:04:05 *

Annex I Ruta TAMP1 19/11/2015 10:04:08 *

Annex II Rutes i preus 19/11/2015 10:04:10 *

Annex III Càlcul preus 19/11/2015 10:04:12 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant