Perfil de Contractant del CC del Montsià

Servei d'inspecció a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al servei comarcal de sanejament del Montsià

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SAN-2/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 de febrer de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 03/02/2016 10:33:46 *

ANUNCI RELACIÓ CLASSIFICADA 05/05/2016 14:01:21 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 05/05/2016 14:01:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant