Perfil de Contractant

Contractació de l'actuació: Campanya de comunicació i sensibilització ambiental per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica municipal a diferents municipis del Consorci de Residus

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de setembre de 2017


Obertura de pliques: 21 de setembre de 2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22 de setembre de 2017

Adjudicatari: LIMONIUM SOCIETAT D'ACTUACIONS AMBIENTALS, SLU

Import: 29.590,00 euros més 6.213,90 euros d'IVA, amb un total de 35.803,90 euros

DOCUMENTSPlec de clàusules tècniques 17/08/2017 12:42:17 *


Edicte licitació 17/08/2017 12:42:21 *
Edicte adjudicació definitiva 03/11/2017 09:56:43 *

Contracte administratiu 03/11/2017 09:56:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant