Perfil de Contractant de La Fatarella

OBERTURA DE LÍNIES DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS AMB ELIMINACIÓ DE RESTES IN SITU

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CS-PO-02/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 d'octubre de 2017


Obertura de pliques: Sobre A - 13:30 del dia 17/10/2017 Sala de Sessions de la Casa Consistorial // Sobre B - 9:30 hores del dia 18/10/2017 Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Obtenció documentació tècnica:

- Anunci de Licitació BOPT número 194 - 06/10/2017 - Al document: "RELACIÓ PUNTUADA I PROPOSTA D'AJUDICACIÓ", corresponent a l'expedient CS-PO-02/2017, consta la data de 17 d'octubre de 2017, essent la data correcta 18 d'octubre de 2017.
DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIÓ 05/10/2017 13:46:17 *

PLEC DE CLÀUSULES 05/10/2017 13:46:20 *

MESA-OBERTURA SOBRE A 17/10/2017 13:14:50 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 27/10/2017 11:29:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant