Perfil de Contractant de La Fatarella

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DELS CARRERS SANTA UBALDESCA I SANT JOAN

En termini Núm. Expedient: CO-PO-01/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de març de 2018


Obertura de pliques: SOBRES A - (03/04/2018 - 10:00h.) SOBRES B - (06/04/2018 - 10:00h.)

Obtenció documentació tècnica:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. PROJECTE TÈCNIC DE PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DELS CARRERS SANTA UBALDESCA I SANT JOAN (Es pot obtenir a "EXPERIMENT GRÀFIC, SL" C/ Pla d'En Senyor, número 17 - 43780 Gandesa).

BOPT - Anunci de Licitació (Previsió Publicació 23/02/2018) BOPT- Anunci de Licitació (Número 39, de 23/02/2018). MESA DE CONTRACTACIÓ (Obertura Sobre A) DIA 23/03/2018 HORA: 13:00 hores a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial. L'examen i qualificació de la documentació continguda en el sobre A, en aplicació de la clàusula 10a del Plec de Clàusules Particulars, tindrà lloc l'11è dia natural a comptar des de l'últim dia de presentació d'ofertes, sempre i quan aquest sigui hàbil: DIA 03/04/2018 A LES 10:00 HORES.
DOCUMENTS

ANUNCI 22/02/2018 10:58:43 *

PLEC 22/02/2018 10:58:47 *

BOPT 26/02/2018 13:57:31 *

MESA - OBERTURA SOBRES A 03/04/2018 13:00:25 *

MESA - OBERTURA SOBRES B 06/04/2018 11:17:49 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 17/05/2018 10:01:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant