Perfil de Contractant de La Fatarella

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS SOLÀ, SANT ANTONI I DEL FORN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CO-PO-02/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ESPECIFICAT A L'ANUNCI DE LICITACIÓ.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: Junta de Govern Local - 16 de desembre de 2015

Adjudicatari: PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA

Import: 307.813,21 EUROS IVA INCLÒS

LA DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES S'INDICARÀ QUAN S'HAGI PUBLICAT AL BOP I AL DOGC L'ANUNCI DE LICITACIÓ. PUBLICACIÓ ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOGC: 05/10/2015 - Número 6969. PUBLICACIÓ ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOPT: Pendent. A l'anunci de licitació apartat 4, pressupost base de licitació, hi ha una errada donat que els imports detallats no es corresponen amb els conceptes que s'indiquen, essent correcte el que consta al Plec de Clàusules. Pressupost:256.960,69 Euros. IVA:53.961,74 Euros. Pressupost Total, IVA inclòs:310.922,43 Euros. PUBLICACIÓ ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOPT: 09/10/2015 - Número 234. DATA DE FINALITZACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 04/11/2015. Donant compliment al que estableixen les clàusules 10a i 18a del Plec de Clàusules que regeix el procediment obert per a l’adjudicació de l’obra: “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS SOLÀ, SANT ANTONI I DEL FORN”, (expedient CO-PO-02/2015), l’examen i qualificació de la documentació continguda en el sobres “A” tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, Plaça Major 7, el dilluns 16 de novembre de 2015, a les 10:00 hores.
DOCUMENTS


ANUNCI DE LICITACIÓ 30/09/2015 12:23:24 *

MESA - OBERTURA SOBRE "B" 16/11/2015 15:30:13 *
ANUNCI ADJUDICACIÓ 22/12/2015 10:00:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant