Perfil de Contractant de La Fatarella

ENDERROC D'EDIFICIS I CONDICIONAMENT DEL RECINTE DEL PARQUE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CO-PO-01/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 19 de juliol de 2017


Obertura de pliques: Sobre A - 10:00h. del 20/07/2017 Sala de Sessions de la Casa Consistorial (En cas de produir-se el supòsit previst a la clàusula 10.1 del Plec, s'indicarà oportunament dia i hora de l'obertura dels sobres A)

Obtenció documentació tècnica:
- Plec de Clàusules Administratives Particulars. - Anunci de Licitació publicat al BOPT número 120, de 22/06/2017.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: Junta de Govern Local - 30 d'agost de 2017

Adjudicatari: CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL

Import: 75.316,57 IVA inclòs (Import Contracte sense IVA: 62.245,10 Euros - IVA: 13.071,47 Euros)

OBERTURA SOBRES A - 10:00hores del 31/07/2017. Sala de Sessions de la Casa Consistorial (Clàusula 10.1 del Plec). ..... QUALIFICACIÓ SOBRES A - 12:00 hores del 02/08/2017. Sala de Sessions de la Casa Consistorial (Clàusula 10.1 del Plec: qualificació de documentació requerida i relació d'ofertes admeses). ..... OBERTURA SOBRE B - 13:00 hores del 02/08/2017. Sala de Sessions de la Casa Consistorial (Clàusula 10.2 del Plec: valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació). ASSUMEIX RELACIÓ CLASSIFICADA I REQUERIMENT EMPRESA PROPOSADA COM A ADJUDICATÀRIA - Junta de Govern Local del 04/08/2017. QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS, ARTICLE 146.1 I 2 DEL TRLCSP,PRESENTADA PEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI - 13:00 hores del 24/08/2017 (Clàusula 12 del Plec: adjudicació del contracte). QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS, ARTICLE 146.1 I 2 DEL TRLCSP, PRESENTADA PEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI - 13:00 hores del 29/08/2017.
DOCUMENTS


Anunci de Licitació 23/06/2017 12:17:53 *

MESA - OBERTURA SOBRE "A" 02/08/2017 11:20:47 *

MESA - OBERTURA SOBRE "B" 02/08/2017 13:33:59 *ANUNCI ADJUDICACIÓ 15/09/2017 13:11:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant