Perfil de Contractant de Flix

Pàgines: 123 456
ESTAT NOM TIPUS
Suspesa Alienació per subhasta de la finca de l'Avinguda Catalunya, 1 150/2010 OBRES
Suspesa Alienació per subhasta de la finca de l'Avinguda Barcelona, 24 149/2010 ALTRES
Adjudicada definitivament Condicionament rutes avís població dispersa P.E.N. 151/2010 OBRES
Adjudicada definitivament Redacció projecte, direcció obres i execució de l'electrificació de la zona Illes de Flix 127/2010 OBRES
Adjudicada definitivament “Construcció fonaments edifici modular a la parcel•la propietat d’aquest ajuntament ubicada al polígon industrial de la devesa de Flix 86/2010 OBRES
Adjudicada definitivament Construcció d'una edificació industrialitzada modular en una parcel·la de titularitat municipal al Polígon Industrial la Devesa de Flix 82/2010 OBRES
Adjudicada definitivament "Arranjament serveis urbanístics C/ 1 Ventonella Baixa" 059/2010 OBRES
Adjudicada definitivament FEESL-2010."Adequació Centre Esportiu Nàutic". 025/2010 OBRES
Adjudicada definitivament FEESL-2010. "Condicionament sanejament carrer Montserrat" 024/2010 OBRES
Adjudicada definitivament FEESL-2010. "Adequació accés Centre Cultural Ca Don Ventura" 023/2010 OBRES
Pàgines: 123 456