Perfil de Contractant de Flix

Rènting d'un vehicle per a la Guàrdia Municipal de Flix, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/103-CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2009


Obertura de pliques: 8 D'OCTUBRE DE 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23 D'OCTUBRE DE 2009

Data d'adjudicació definitiva: 27 DE NOVEMBRE DE 2009

Adjudicatari: BANSALEASE, SA, EFC, NIF: A28922599

Import: 37.441,20.- € + 5.710,80.- €, en concepte d'IVA

DOCUMENTS

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant