Perfil de Contractant de Freginals

Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT ELS MESOS D'ESTIU 3/2018 SERVEIS
En tràmit ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES, DEL PAU-2, DE PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL 2/2018 ALTRES
En termini ALIENACIÓ BÉNS IMMOBLES DEL PAU-2, PER SUBHASTA PÚBLICA, DE PROPIETAT MUNICIPAL 1/2018 ALTRES
Adjudicada definitivament GESTIÓ SERVEI PÚBLIC, PER CONCESSIÓ, DEL SERVEI DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 1/2017 ALTRES
En termini VENTA PARCEL·LES PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL DEL POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 2 DEL POUM 6/2016 ALTRES
Adjudicada definitivament VENTA PARCEL·LES URBANES, SUBHASTA PÚBLICA, DEL POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 2 DEL POUM 5/2016 ALTRES
Adjudicada definitivament OBRES ADDENDA FINAL (PART SEGONA) URBANITZACIÓ PAU 2 4/2016 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT APARELL ELEVADOR CASA CONSISTORIAL 3/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament ADDENDA FINAL (PART PRIMERA - ELÈCTRICA) URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA 2 2/2016 OBRES
Adjudicada definitivament SUBHASTA PÚBLICA ALIENACIÓ VENTA PARCEL·LES POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 2 DEL POUM 1/2016 ALTRES
Pàgines: 123