Perfil de Contractant de Freginals

SUBHASTA PÚBLICA ALIENACIÓ VENTA PARCEL·LES POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 2 DEL POUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 d'abril de 2016


Obertura de pliques: OBERTURA SOBRE A: 21/04/2016, 13:00; OBERTURA SOBRE B: 28/04/2016, 13:00

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 19/02/2016 11:59:49 *

MODEL PROPOSICIÓ 19/02/2016 12:00:31 *

RELACIÓ PARCEL·LES 09/03/2016 09:59:28 *

PLANOLS PARCEL·LES 09/03/2016 10:02:18 *

PLANOLS PARCEL·LES 09/03/2016 10:28:37 *

ANUNCI CONVOCATÒRIA 23/03/2016 11:37:54 *

CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRE A 20/04/2016 09:45:06 *

OBERTURA SOBRE A 21/04/2016 12:36:05 *

OBERTURA SOBRE B 28/04/2016 15:55:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant