Perfil de Contractant de Freginals

CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT APARELL ELEVADOR CASA CONSISTORIAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: OBERTURA SOBRE 1: 26/08/2016, 10:30 HORES; OBERTURA SOBRE 2: 30/08/2016, 10:30 HORES; OBERTURA SOBRE 3: 15/09/2016, 13:30 HORES

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: DECRET ALALDIA NÚM. 175/2016 DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 2016

Adjudicatari: THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

Import: 780,00 € més 163,80 € d’IVA (943,80 € anual, amb un import de 3.775,20 € que correspon les 4 anualitats)

DOCUMENTS


PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 17/06/2016 09:25:04 *

ANNEX 1 17/06/2016 09:25:06 *

ANNEX 2 17/06/2016 09:25:08 *

ANNEX 3 17/06/2016 09:25:10 *

ANUNCI LICITACIÓ 17/06/2016 09:25:13 *

OBERTURA SOBRE 1 23/08/2016 09:41:15 *

ACTA OBERTURA SOBRE 1 30/08/2016 10:37:35 *

ACTA OBERTURA SOBRE 2 30/08/2016 10:37:39 *

CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3 12/09/2016 14:51:15 *

ACTA OBERTURA SOBRE 3 05/10/2016 12:34:57 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 03/11/2016 19:28:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant