Perfil de Contractant de Freginals

VENTA PARCEL·LES URBANES, SUBHASTA PÚBLICA, DEL POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 2 DEL POUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de desembre de 2016


Obertura de pliques: OBERTURA SOBRE A: 12/01/2017, 13:30 HORES; OBERTURA SOBRE B: 19/01/2017, 13:30 HORES

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 02/02/2017, per Decret Alcaldia núm. 16/2017

Adjudicatari: VEURE ANUNCI ADJUDICACIÓ

Import: VEURE ANUNCI ADJUDICACIÓ

DOCUMENTS


PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES 18/11/2016 13:47:31 *

PLANOL 1 18/11/2016 13:47:41 *

PLANOL 2 18/11/2016 13:48:02 *

ANNEX I PROPOSICIÓ ECONÒMICA 18/11/2016 13:48:26 *

ANUNCI VENTA 30/11/2016 12:25:16 *

ACTA OBERTURA SOBRE A 12/01/2017 17:10:05 *

ACTA OBERTURA SOBRE B 25/01/2017 12:50:28 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 09/02/2017 14:27:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant