Perfil de Contractant de Freginals

VENTA PARCEL·LES PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL DEL POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 2 DEL POUM

En termini Núm. Expedient: 6/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de desembre de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLANOL 18/11/2016 13:50:58 *

MODEL OFERTA ECONÒMICA 18/11/2016 13:51:13 *

ANUNCI VENTA 30/11/2016 12:21:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant