Perfil de Contractant de Freginals

GESTIÓ SERVEI PÚBLIC, PER CONCESSIÓ, DEL SERVEI DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 de maig de 2017


Obertura de pliques: OBERTURA SOBRE 1: 01/06/2017, 19:15 HORES; OBERTURA SOBRE 2: 06/06/2017, 19:30 HORES; OBERTURA SOBRE 3: 08/06/2017, 14:00 HORES

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: Decret Alcaldia, data 22/06/2017

DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIÓ 09/05/2017 08:39:27 *

CONVOCATORIA MESA CONTRACTACIO 01/06/2017 16:49:52 *

ACTA OBERTURA SOBRE 1 02/06/2017 11:47:20 *

ACTA OBERTURA SOBRE 2 08/06/2017 18:02:45 *

ACTA OBERTURA SOBRE 3 08/06/2017 18:03:50 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant