Perfil de Contractant de Freginals

ALIENACIÓ BÉNS IMMOBLES DEL PAU-2, PER SUBHASTA PÚBLICA, DE PROPIETAT MUNICIPAL

En termini Núm. Expedient: 1/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 07 de març de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE 05/02/2018 11:13:13 *

MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA 05/02/2018 11:13:16 *

PLANOL 1 05/02/2018 11:13:20 *

PLANOL 2 05/02/2018 11:13:23 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant