Perfil de Contractant de Freginals

ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES, DEL PAU-2, DE PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL

En tràmit Núm. Expedient: 2/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de març de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE 05/02/2018 11:07:33 *

MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA 05/02/2018 11:07:37 *

PLANOL 05/02/2018 11:07:40 *

ANUNCI PUBLIACIÓ ALIENACIÓ 14/02/2018 09:26:37 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant