Procediment negociat amb publicitat obra "Projecte parc públic per tal de potenciar el turisme fluvial i de lleure a la vora del riu Ebre" actuació finançada amb fons FEDER

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresImport: 285.042,20.-€ +51.307,60.-€ corresponents a l'IVA

DOCUMENTS


Adjudicació obra 26/01/2011 10:39:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant