Execució projecte Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de Garcia 3a fase

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2008/660

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de desembre de 2008


Obertura de pliques: 16 de març de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30 d'abril de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 9 de juliol de 2009

Adjudicatari: PAVIMENTOS ASFALTICS MORA D'EBRE S.A

Import: 570.063,33 € i 91.210,13 € corresponents a l'IVA

DOCUMENTS

Publicació al DOGC 21/11/2008 08:48:02 *

Correcció errada 19/11/2008 13:07:32 *

Plec de condicions particulars 13/11/2008 11:09:28 *

Adjudicació provisional 28/05/2009 11:03:19 *

Adjudicació definitiva 14/07/2009 12:37:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant